Ändra eller avsluta medlemskap

Vill du inför kommande golfsäsong antingen ändra eller avsluta ditt medlemskap? 

Viktigt då att du läser igenom texten nedan som är hämtad från klubbens stadgar. 

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till kansliet senast den 31 december för utträde till nästa års säsong. Vid för sent inkommen anmälan om utträde debiteras full avgift utifrån gällande medlemskap. Detta gäller även medlem som vill byta status på sitt medlemskap, inga ändringar görs efter den 31 december. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen efter skriftlig begäran från medlem bevilja betalningsanstånd förutsatt att en sådan begäran inkommit före påminnelsetidens utgång. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.

 

Vill du läsa mer om klubbens stadgar? 
Klicka här