Ordförande har ordet

Året går mot sitt slut och det är dags att summera året samtidigt som vi vill blicka framåt mot nästa år.

Om vi börjar med att titta tillbaka på året och hur medlemsutvecklingen sett ut nationellt så minskar antalet golfare något för andra året i rad. Ser vi till vår egen klubb så har vi dock ökat något. 2018 var vi 1322 medlemmar och vid samma datum 2019 var vi 1386 medlemmar. Vi går med andra ord mot strömmen vilket självfallet är positivt. Det som är värt att notera är att vi ökar inom gruppen Aktiva utan lån medans vi minskar inom gruppen Aktiva med lån.

Under året har det spelats 25036 bokade medlemsronder på vår bana vilket är en ökning med 5% från 2018. Vi har haft 4073 greenfeegäster vilket är en minskning med 1,4 % jämfört med 2018. En slutsats av detta är att det minskade antal gäster vi haft gett utrymme till mer medlemsspel vilket också nyttjats.

Ser vi till det ekonomiska utfallet ser det utifrån nuvarande prognos positivt ut men det exakta utfallet får vi vänta med till bokslutet är klart.

Min ambition som ordförande är att kontinuerligt informera om vad som händer inom klubben och styrelsen. Därför vill jag vill jag passa på att berätta vad som händer i styrelsen just nu och hur vårt arbete kommer att se ut under nästa år.

Styrelsen för Växjö golfklubb 2020 innehåller många nya ledamöter och den första tiden ägnas därför åt att sätta in alla i klubbens verksamhet, situation, utmaningar och möjligheter. Ett sätt att sätta sig in i vårt nuläge är att titta på den medlemsundersökning som genomförs under året, Players First. Denna har också delvis legat till grund för vår Verksamhetsplan för 2020. I Verksamhetsplanen finns ett antal identifierade områden som kommer vara prioriterade i Styrelsens arbete under 2020. Den förmodligen viktigaste frågan för styrelsen, är att verka för en hållbar ekonomi över tid. För att göra det kommer vi bland annat att ta fram en långsiktig målsättning och plan för klubbens verksamhet och anläggning. Utifrån denna kommer vi sedan lättare kunna ta beslut om vad som ska göras och inte. Vi kommer se över våra medlemsformer och vårt sätt att ta betalt med målsättningen att öka den upplevda nöjdheten av medlemskapet och för att vi över tid ska vara attraktiva och skapa förutsättningar för en stabil medlemsstock. Ett annat led i detta är att jobba för en utveckling av klubbkänsla och gemenskap samt öka attraktiviteten för damer och juniorer. Detta är några av de frågor av lite mer strategisk karaktär som vi kommer att arbeta med samtidigt som vi kontinuerligt följer upp den dagliga verksamheten.

Slutligen vill jag passa på att tacka för det förtroende ni gett mig och jag ser verkligen fram emot att fortsatt utveckla vår golfklubb!

Till alla anställda och ideella, å styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack för ert jobb och engagemang under året. Det är tack vare Er och Era insatser som vi når det goda resultat vi gör.

God jul och ett riktigt Gott nytt år!

//Marie Hedberg

Kommentarer