Kallelse till Vårmöte den 25 mars

Kallelse till Vårmöte 2020

Datum: 25 mars
Tid: kl 19.00
Plats: Golfklubbens restaurang

Vårmötet inleds med info från ledningen om kommande års säsongsverksamhet.

Vid vårmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.

Frågor ställs till Lars Prick, klubbchef@vaxjogk.com

Kommentarer