Kallelse till vårmöte 4/4 kl 18.00

Vårmöte 2018-04-04

I Växjö Golfklubb & Växjö Golf AB

                                           

Plats: Araby Herrgård

Tid: 18:00

Agenda

1, Fastställande av röstlängd för mötet.
2, Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3, Fastställande av föredragningslista.
4, Val av ordförande för mötet.
5, Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6a, Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
6b, Årsredovisningen (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7, Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8, Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10, Val av Valberedning.
11, Information från klubben.
12, Information från förstudie att bygga bostäder på VGK.
              - utlåtande från medlemmarna.
13,Motion från medlemmar.

a) Motion från Lars Tuvner

14, Övriga frågor.

Bokslut tillsammans med övriga möteshandlingar kommer att finnas i receptionen samt publiceras på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.

Välkomna!              

Styrelsen

Kommentarer