Kallelse till höstmöte med VÄXJÖ GOLFKLUBB

 

 

 Kallelse till höstmöte med Växjö Golfklubb

Datum:        13 november

Tid:               19.00

Plats:            Domarsalen, Stadshotellet Växjö

 

 

Mötet inleds med information från klubbens ledning. Därefter sedvanliga möteshandlingar. Möteshandlingar finns tillgängliga via nätet och på kansliet 7 dagar före mötet.

 

 

Dagordning för Höstmöte den 13 november

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 8. Val av:
  1. klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  4. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  6. ombud till GDF möte
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Övriga frågor.

 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen Växjö Golfklubb

Kommentarer