Banrådet

Banådets syfte är att tillsammans med Head Greenkeeper (HG) utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden.

Banrådets verksamhetsidé

Banrådets verksamhetsidé är att erbjuda medlemmar och gästspelare en speltekniskt utmanande golfbana av mycket god kvalitet i en vacker och välskött miljö.

 • Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan.
 • Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning såväl vinter som sommar.
 • Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning. Målet är att utöka säkerheten på och intill anläggningen.

Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång. Vid större ingrepp som påverkar banans layout kontaktas alltid en banarkitekt. Beslut tas av HG, banrådet och styrelse.

Övergripande målsättning

Att tillhandahålla en anläggning (träningslokaler, träningsområde, bana) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver.

Banrådets uppgifter

 • Att tillsammans med HG utveckla och revidera dokumentet ”Anläggningsplaner” som tagits fram för att utveckla banans kvalité och layout

 • Att vara HG behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan.

 • Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan

 • Att hjälpa HG och banpersonal samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten.

Banrådets mål

Att alla kategorier golfare ska känna en utmaning att spela på Växjö Golfklubb.
Banrådets fokuserade punkter för förbättringar/aktiviteter för banan

 1. Ogräsbekämpning samt dressning av fairway samt foregreens
 2. Dränering av fairway
 3. Genomgång och förbättring av befintlig bevattningsanläggning
 4. Fortsätta vårt arbete med Tema röd tee
 5. Fortsätta med markberedning på typiska ”letarställen”
 6. Fortsätta renovering av tees
 7. Gallring utmed hela banan
 8. Grusa upp och fräscha till gångvägar
 9. Arbeta fram en Masterplan tillsammans med Pierre Fulke 

Vi som sitter i banrådet:

 • Per Nyman
 • Lennart Linnefell
 • Anna-Lena Danielsson
 • Joakim Nerle
 • Johan Sundberg
 • Morgan Olofsson